Katerina Thomas PhD

Katerina Thomas PhD

Author of Generation AI: The Rise of the Resilient Entrepreneur, Educator, Podcaster @katerinathomas www.katerinathomas.com